show information

NISEYA-MID, Colour: Buckskin. Date of  birth: 8 march 2017.

Line: Sovkhoz II.

Sire

SAMMIT-MID

Buckskin, 2011

 

AILAZAT

Buckskin, 1998

1126

ALAMAN

1095 Polot
2109 Aihanum
2551

АLAGEZ

1029 Аnchar
1903 Аriya
SARGASSA 3/03

Buckskin, 2003

939

АDAT

935   Yulduz
1106 Аlgush
2943

SIRDARYA

984   Dagdan
2445 Saniya
 

MAHABAT II-M&D

Black, 2013

MAHMUD

Buckskin, 2005

MADJAHED 1095  Polot
2835  Mesele
MAHABAT 1244  Mirh
1902  Arizona
MARIYA

Black, 2002

MURGAB 1150  Gaigisiz
2394  Millet
2266

DRAHMA

949    Dornazarbek
/