show information

GAYSAN, Buckskin, 01.01.2001. Line: Posman. Family Dursungul.

Ranging: 161 – 161 – 176 – 20,0 sm.

Sire

1150

GAYGYSYZ

Dark-Buckskin, 1988

990

KARAMAN

Black, 1978

895

KERMEK II

882   Kalkan
1363 Tovshan
1689

FIALKA

831   Farfor
1378 Festival
2063

SYAGUL

Buckskin, 1977

685

ANGAR

687   Arsenal
1244 Kachkyr
1668

SYAKHAT

922   Sukhty
1565 Keshi
Dam

SORIYA

Palomino, 1991

1098

SAKLANMA

Bay, 1983

1010

SOVKHOZ II

871   Gindukush
1630 Okis 8
1843

SABYRLY

917   Sektor
1203 Kagyz
2489

KHAIDA 15

Dark-palomino, 1982

971

KHALIF

828   Fakirpelvan
1696 Khanum
1132

ASMANA 11

690   Askol
1114 Alma 71

 

The I degree Certificate at the «World Championship-2002» exhibition (Moscow).

The III degree Certificate and the VII place at the «World Championship-2003» exhibition (Moscow).

The III degree Diploma and the VI place at the «World Championship-2010» exhibition (Moscow).

 

 

 

/